If a better situation or an opportunity to lớn vì something turns up, it happens or becomes available unexpectedly or in a way that was not planned:

Bạn đang xem: Turn up là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ metalhall.net.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một phương pháp tự tín.


Dummying out this period changes the detailed size of the relationship but not the low-popularity turn-up (plot not reported).
The process will interfere dreadfully, possibly terminally, with the turn-up-and-go system that is essential khổng lồ the ferries" survival in competition with the channel tunnel shuttle.
With any turn-up in the economy, this becomes fairly clear even on the most pragmatic & commercial grounds.
We need more flexibility so that operators can develop turn-up-and-go services without having contracts in place.
Các ý kiến của những ví dụ không diễn đạt quan điểm của những biên tập viên metalhall.net metalhall.net hoặc của metalhall.net University Press tuyệt của các công ty cấp giấy phép.
*

*

Xem thêm: Sự Bí Ẩn Của Người Được Đen Vâu, Binz Và Giới Rapper Việt Vị Nể

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn metalhall.net English metalhall.net University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *