Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use tự metalhall.net.Học các tự bạn cần tiếp xúc một phương pháp tự tin.


Bạn đang xem: Plain là gì

Of the major wool-using sectors, neither carpets, nor shawls, nor the better unique blankets or woollen garments, could utilize the comtháng wool of the plains.
As such, they have long served as a rich resource và refuge from drought, famine & social conflicts among mỏi people on the plains.
A piedmont zone of c. 40 km in width separates the mountain range from the eastern plains (elevation ranging from 100 to 200 m).
Both study farms were in the flood plains of large creeks, in locations which were chosen for their accessibility và flat ground.
At about 1500 m, the vertical difference between the savanna plains (around 800 m) & the study sites (2250 m) is large.
Mechanism independence in texture-modulation detection plained without the need to invoke a stage of processing which makes explicit the feature content of the stimulus.
The province"s fertile plains và widespread landownership added two important elements lớn the general prosperity of the time.
Local informants have sầu not reported the existence of wells outside the đô thị on karstic plains to lớn the north, east, và south.
Because of the slowness of transit, these had to be entered much ahead of the time when the supply situation in the plains became known.
The intensive sầu cultivation of strawberries is only the lademo in the long line of transformations of the plains" agriculture.
Các ý kiến của các ví dụ ko biểu thị quan điểm của các biên tập viên metalhall.net metalhall.net hoặc của metalhall.net University Press tốt của các đơn vị trao giấy phép.

Xem thêm: Nhân Viên Thực Tập Tiếng Anh Là Gì ? Và Những Điều Bạn Cần Biết

plain

Các từ thường được áp dụng với plain.


Những ví dụ này từ metalhall.net English Corpus và từ những mối cung cấp trên web. Tất cả các chủ kiến trong các ví dụ ko diễn đạt ý kiến của những biên tập viên metalhall.net metalhall.net hoặc của metalhall.net University Press giỏi của bạn trao giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các tiện ích tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn metalhall.net English metalhall.net University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ cùng Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *