Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ metalhall.net.Học các trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một cách sáng sủa.


Bạn đang xem: Open letter là gì

My open letter khổng lồ the chairman will aim to stimulate debate on these issues by asking a number of questions.
Last summer, a resident wrote an open letter lớn me, which was published in the local community magazine.
To ensure stability inside the euro area we will consult on the case for an open letter system on fiscal policy and a new & additional fiscal rule.
Many members protested against this measure and in 1966 they drew up an open letter with a petition lớn voice their prochạy thử.
The open letter advocated the adoption of a one-year residency rule requiring a year of satisfactory scholarship for all players on college teams.
Các cách nhìn của những ví dụ không biểu lộ cách nhìn của những chỉnh sửa viên metalhall.net metalhall.net hoặc của metalhall.net University Press tuyệt của những nhà cấp giấy phép.
*

to press something, especially a mixture for making bread, firmly and repeatedly with the hands and fingers

Về bài toán này

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Table Of Contents Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban con chuột Các app tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập metalhall.net English metalhall.net University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *