Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use tự metalhall.net.Học những từ bạn cần giao tiếp một biện pháp tự tin.


Bạn đang xem: Noir là gì

a type of movie, usually filmed in a city, that shows the world as an unhappy, violent place in which many unpleasant people live, or a film of this type:
At other times, when those countries were the bêtes noirs of this country"s foreign policy, the blame was heaped onto lớn them.
Stories typically merge classic urban crime, noir, và drama, with occasional forays into lớn political thriller, survival horror, và space opera.
The trilogy also experiments with film noir conventions, và explores hypnosis & the relationship between reality & unreality.
The film has been highly praised by modern critics, và is viewed as an important example of the film noir genre.
The series" titular character is a detective who has humorous adventures inspired by "film noir" and stereotypical 1950s lounge culture.
His work in this area helped to establish the material for many film noir projects in the thirties và forties.
If one can get past the holes in the plot, one should be on firm footing for this well-acted & charmingly told stylish film noir.
Các cách nhìn của các ví dụ không biểu lộ quan điểm của các biên tập viên metalhall.net metalhall.net hoặc của metalhall.net University Press hay của các công ty trao giấy phép.

Xem thêm: Diễn Viên Kiên Hoàng Và Vợ Hot Girl Heo Mi Nhon Là Ai, Heo Mi Nhon

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn metalhall.net English metalhall.net University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *