Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use tự metalhall.net.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một bí quyết lạc quan.


Bạn đang xem: Most of the time là gì

I am tender-hearted by nature, and have found my eyes moist many a time over the scream of a wounded hare.
I have been there many a time in the evening, và had lớn come away for laông chồng of proper light in the upper galleries.
He was only speaking for himself và not for his party, as he speaks many a time for himself và his tiệc nhỏ turns hyên ổn down.
Fifty thousvà of these men on the railway we have been told here many a time, are getting less than a sovereign per week.
I have sầu many a time taken something lượt thích this and tried to lớn put it into lớn language that would be more intelligible to lớn laymen.
I am told not khổng lồ complain about that because westerners have operated on that principle many a time.
Các cách nhìn của các ví dụ không diễn đạt quan điểm của những chỉnh sửa viên metalhall.net metalhall.net hoặc của metalhall.net University Press tốt của những đơn vị cấp phép.
*

Xem thêm: Bob Marley Là Ai - Tóm Tắt Tiểu Sử Của Bob Marley

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn metalhall.net English metalhall.net University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ với Riêng tư Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *