Thuật ngữ giờ anh chuyên ngành kế toán thông dụng - Để công việc của khách hàng được tiện lợi và thuận tiện rộng, chúng ta không thể thiếu kiến thức và kỹ năng về giờ đồng hồ Anh siêng ngành. Đối cùng với ngành kế toán thù cũng vậy. Sau phía trên, Cửa Hàng chúng tôi đang tổng hòa hợp danh sách tự vựng giờ đồng hồ anh siêng ngành kế tân oán - kiểm toán cơ mà các bạn tuyệt gặp mặt vào nghành nghề này, hy vọng chúng sẽ giúp chúng ta dễ ợt làm việc trong môi trường thiên nhiên kế toán- kiểm tân oán bằng giờ Anh tiện lợi hơn.

Bạn đang xem: Lũy kế tiếng anh là gì

*

** Dưới đây là số đông từ bỏ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán thù thường dùng độc nhất hiện thời, thuộc công ty chúng tôi tìm hiểu qua nhé!

1. Accounting entry: cây viết toán

2. Accrued expenses: Chi phí yêu cầu trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to lớn suppliers : Trả trước người bán

5. Advances khổng lồ employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng bằng vận kế toán

8. Bookkeeper: bạn lập báo cáo

9. Capital construction: sản xuất cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền phương diện trên quỹ

13. Cash in transit: Tiền vẫn chuyển

14. Check & take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: Ngân sách chi tiêu thành lập cơ phiên bản dlàm việc dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn chào bán hàng

17. Current assets: Tài sản lưu lại hễ cùng đầu tư nđính thêm hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu dài đến hạn trả

19. Deferred expenses: giá thành chờ kết chuyển

đôi mươi. Deferred revenue: Người download trả tiền trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài thắt chặt và cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế gia tài cố định và thắt chặt vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

24. Equity và funds: Vốn với quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: giá cả chuyển động tài chính

28. Extraordinary expenses: giá cả bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phđộ ẩm tồn kho

35. Fixed asmix costs: Nguyên giá gia tài cố định hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản vậy định

37. General and administrative expenses: túi tiền quản lý doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập vận động tài chính

42. Instruments and tools: Công nuốm, nguyên lý trong kho

43. Intangible fixed asmix costs: Nguyên giá chỉ tài sản thắt chặt và cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả những đơn vị nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment and development fund: Quỹ đầu tư phát triển

48. Itemize: Mlàm việc tiểu khoản

49. Leased fixed asphối costs: Nguyên giá chỉ tài sản cố định và thắt chặt mướn tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ buộc phải trả

52. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư chi tiêu tài chủ yếu nhiều năm hạn

54. Long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp vay vốn, ký cược, ký quỹ nhiều năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu bốn triệu chứng khoán thù dài hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

Quý Khách vẫn xem: Thuật ngữ giờ anh siêng ngành kế toán thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt cùng đầu tư lâu năm hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận tự hoạt động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu giữ hễ khác

65. Other funds: Nguồn kinh phí đầu tư, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ dài hạn khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản đề xuất thu khác

69. Other short-term investments: Đầu bốn thời gian ngắn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn nhà slàm việc hữu

71. Payables to employees: Phải trả người công nhân viên

72. Prepaid expenses: Ngân sách chi tiêu trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận từ vận động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng mua đã đi bên trên đường

77. Raw materials: Các nguyên liệu cần có, vật liệu tồn kho

78. Receivables: Các khoản cần thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve sầu fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản giảm trừ

84. Sales expenses: túi tiền bán hàng

85. Sales rebates: Giảm giá thành hàng

86. Sales returns: Hàng bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay ngắn thêm hạn

88. Short-term investments: Các khoản chi tiêu tài thiết yếu ngắn thêm hạn

89. Short-term liabilities: Nợ nlắp hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp vay vốn, ký cược, ký kết quỹ nlắp hạn

91. Short-term security investments: Đầu tứ bệnh khoán thù nthêm hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn ghê doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản thừa ngóng xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

95. Taxes và other payables to lớn the State budget---- Thuế cùng những khoản đề nghị nộp đơn vị nước

96. Total assets: Tổng cùng tài sản

97. Total liabilities and owners" equity: Tổng cùng nguồn vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare & reward fund: Quỹ khen thưởng trọn cùng phúc lợi

** Một số từ vựng chuyên ngành Khi kế toán thao tác làm việc với ngân hàng:

1. Account holder: công ty tài khoản

2. Accounts payable: tài số tiền nợ yêu cầu trả

3. Accounts receivable: tài khoản buộc phải thu

4. Accrual basi: cách thức kế tân oán dựa vào dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lời chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá chỉ cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: chủ thẻ

12. Cash basis: phương thức kế toán dự bên trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng từ chi phí gửi

14. Clear: thanh khô tân oán bù trừ

15. Cost of capital: chi phí vốn

16. Crossed cheque: Séc thanh hao tân oán bởi đưa khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

đôi mươi. Deficit: thâm hụt

21. Deposit money: chi phí gửi

22. Depreciation: sự sút giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: tlỗi ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện thanh tân oán ko dùng chi phí mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cổ phiếu ngân quỹ

** Một số tự vựng tương quan đến kế tân oán cai quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General & administrative sầu expenses: Chi phí quản lý doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: Ngân sách chuyển động tài chính

5. Financial ratquả táo : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế toán thù viên công triệu chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phát hành

11. Working capital: Vốn lưu giữ động

12. Carrying cost: túi tiền bảo đảm sản phẩm giữ kho

13. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt

14. Historical cost principle : Nguim tắc giá chỉ gốc

** Các cách làm trong tiếng anh tiếp xúc chăm ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn sản phẩm cung cấp ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( vận dụng đối với doanh ngđàm phán mại là chủ yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to supplier + Contra between trade receivable và trade payable = số dư nợ đề xuất trả vào cuối kỳ – số dư nợ nên trả đầu kỳ + các khoản ưu tiên cảm nhận + Các khoản tiền nợ trả đến công ty cung ứng + bù trừ thân nợ đề xuất thu với nợ đề nghị trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = giá trị còn sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Annual depreciation = Cost of assets – residual value (quý giá thanh khô lý thu hồi) / The amount of years of use life(Giá trị năm sử dụng).

Xem thêm: Sửa Địa Chỉ Công Ty Trên Misa, Cách Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty Trên Misa

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các cam kết hiệu viết tắt trong tiếng anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest and tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation và amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Phương thơm pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Pmùi hương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ tiếng anh siêng ngành kế toán thông dụng

Trên đấy là đều từ bỏ vựng chăm ngành kế toán được sử dụng các độc nhất vô nhị nghỉ ngơi từng doanh nghiệp lớn.

Để có thể làm giỏi hơn trong từng nghành nghề dịch vụ của ngành kế tân oán, thì ngay lập tức bay giờ đồng hồ chúng ta cần định hướng xu hướng trở nên tân tiến trong sự nghiệp của mình. Mà rất có thể bí quyết xuất sắc với tác dụng tuyệt nhất cất cánh giờ là không xong nâng cấp kỹ năng và kiến thức cũng tương tự kinh nghiệm tay nghề thao tác làm việc của bản thân qua những khóa huấn luyện kế toán thù sinh hoạt các trung trung tâm.


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *