Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use trường đoản cú metalhall.net.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một giải pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Immortal là gì

They are immortals who travel the world exacting vengeance on behalf of victims, such as scorned men, women or neglected children.
They become immortals in death along with even more fame và has as well achieved their goal from the beginning.
Although she bears resemblance to lớn demons, her special ability actually increases her affinity with immortals, making her a hybrid of both races.
Making the image even more coherent, these immortal tendencies get reinforced by the deliberate presentation of his body on the iconographical cấp độ.
The human person, on this reading, is an " ensouled toàn thân " to lớn be resurrected, rather than an immortal và transcendent soul entombed in a material body toàn thân.
The soul, the immortal soul must ever long and yearn for a thousvà things inseperable to lớn liberty " " (94).
Many notable immortals & exalted progenitors are included in this pantheon, and one can reach divinity through strong meritory acts.
Các cách nhìn của các ví dụ không mô tả ý kiến của các chỉnh sửa viên metalhall.net metalhall.net hoặc của metalhall.net University Press tốt của các đơn vị trao giấy phép.
*

Xem thêm: Địa Chỉ Tổng Công Ty Đường Cao Tốc Việt Nam, Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đường Cao Tốc Việt Nam

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập metalhall.net English metalhall.net University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *