On page two of your handout you will find a list of the books that I have sầu referred to during the lecture.

Bạn đang xem: Hand out là gì


 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use trường đoản cú metalhall.net.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Xem thêm: Sau Much Là Gì - Phân Biệt So Much Và So Many


something such as food, clothing, or money that is given miễn phí to someone who has a great need for it:
a document given to lớn each person who is present, usually lớn give information about a particular subject:
Shareholders are khổng lồ receive sầu a 25p a tóm tắt cash handout after the company banked £219m from the sale last year.
money that is given by a government lớn people, organizations, or industries to encourage a particular activity:
More than 50 American billionaires have sầu received government farm handouts in recent years from a program created khổng lồ help struggling small farmers survive.
(foto)copia di documenkhổng lồ distribuilớn a tutti in umãng cầu lezione o riunione, pieghevole, volantino…
*

lớn press something, especially a mixture for making bread, firmly & repeatedly with the hands và fingers

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập metalhall.net English metalhall.net University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ và Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *