Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú metalhall.net.Học các tự bạn cần giao tiếp một giải pháp sáng sủa.


Bạn đang xem: Forename là gì

The reason for my adopting this approach was the limited range of both forenames và surnames that appear in the registers : there are simply too many possible candidates.
Owners và therefore properties which cannot be typed in this way include estates, institutions, governments, businesses, corporations, multiple owners, unknown owners & owners with gender-ambiguous forenames.
The use of forenames is necessary to lớn reduce the risk of personation & lớn assist staff at polling stations in identifying voters.
The order also introduces a new procedure for the changing of forenames & surnames in birth registers.
So the identification code number of a person is his birthday và a number of elements of his first forename and surname.
Registers witness the forename and family name of all pushkarna devotees, hand-written as long ago as 250 years.
She is the only recurring character in the comic strip lớn have sầu both a forename & a surname revealed (other characters are mentioned briefly).
Các quan điểm của các ví dụ không biểu lộ cách nhìn của các chỉnh sửa viên metalhall.net metalhall.net hoặc của metalhall.net University Press tuyệt của những công ty cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Mẫu Bảng Báo Giá Tiếng Anh Là Gì ? Báo Giá Tiếng Anh Là Gì? Báo Giá Tiếng Anh Là Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập metalhall.net English metalhall.net University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *