the part of a plant that is often brightly coloured & has a pleasant smell, or the type of plant that produces these:
 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ metalhall.net.

Bạn đang xem: Flower là gì

Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một biện pháp lạc quan.

Xem thêm: Vũ. Là Ai ? Tiểu Sử, Sự Nhiệp Và Đời Tư "Hoàng Tử India" Nhạc Việt


the part of a plant that produces seeds, is often brightly colored, & sometimes has a pleasant smell, or a plant that produces this part
There is a morphological correspondence between the length of hummingbird bills và the length of the corollas in ornithophilous flowers.
We have sầu seen only two trees flowering in non-mast years, following damage khổng lồ the main trunk (by fire and by impact from another falling tree).
Since isolated flowering can occur, not all herbarium specimens may represent mass flowering events, and so the average frequency of these events remains tentative sầu.
Such an inconsistency b etween the flowering pattern and pollinator type makes it d ifficult khổng lồ specify the ecological significance of flowering synchrony.
Các ý kiến của những ví dụ ko trình bày quan điểm của những chỉnh sửa viên metalhall.net metalhall.net hoặc của metalhall.net University Press giỏi của những nhà trao giấy phép.

flower

Các từ bỏ thường xuyên được sử dụng cùng rất flower.


The next is the ostrich & fancy feather and artificial flower wages council, covering about 500 employees.
Những ví dụ này từ bỏ metalhall.net English Corpus và tự các nguồn bên trên web. Tất cả đều ý kiến trong số ví dụ không thể hiện chủ ý của những biên tập viên metalhall.net metalhall.net hoặc của metalhall.net University Press hay của bạn trao giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn metalhall.net English metalhall.net University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ với Riêng tư Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *