Mệnh đề quan hệ là một chủ điểm ngữ pháp quan lại trọng với khá cực nhọc trong tiếng Anh. Để giúp những em học sinch nắm chắc được phần kiến thức này, metalhall.netxin cung cấp một bài xích tổng hợp đầy đủ các công bố về mệnh đề quan hệ như khái niệm, phân loại và đặc biệt là các biện pháp sử dụng đơn giản, dễ hiểu.

Bạn đang xem: Đại từ quan hệ là gì

1.Khái niệm

*

Mệnh đề quan lại hệ (Relative clause) là một mệnh đề hụ được nối với mệnh đề chính của câu bằng một trong những từ như: who,whom,which,that, orwhose… Mệnh đề quan tiền hệ cần sử dụng để giải say mê rõ hơn về danh từ đứng trước nó.

Ví dụ:

(1) It reminded hlặng of the housethat he used khổng lồ live sầu in.

(2) The items,which are believed lớn be family heirlooms, included a grandfather cloông xã worth around £3,000.

Trong hai câu này phần được gạch chân được gọi là một relative sầu clause, nó đứng sau “the house” (ví dụ 1) và “the items” (ví dụ 2) sử dụng để xác định danh từ đó. Trong ví dụ 1 nếu bỏ mệnh đề “that he used to live sầu in” thì bọn họ không có được câu tất cả ý nghĩa: It reminded him of the house. ; còn trong ví dụ 2 nếu bỏ mệnh đề “which are believed khổng lồ be family heirlooms” thì họ vẫn có được câu tất cả ý nghĩa: The items included a grandfather clock worth around £3,000. => Như vậy, mệnh đề quan liêu hệ gồm nhì loại: mệnh đề quan lại hệ xác định với mệnh đề quan tiền hệ ko xác định.

2.Các loại mệnh đề quan liêu hệ

Mệnh đề quan tiền hệ tất cả nhị loại: mệnh đề quan lại hệ xác định với mệnh đề quan hệ ko xác định. Bây giờ bọn họ sẽ phân biệt phương pháp sử dụng hai loại mệnh đề này.

Mệnh đề quan liêu hệ xác định

(Defining relative clause)

Mệnh đề quan liêu hệ ko xác định

(Non-defining relative sầu clause)

Là mệnh đềđược cần sử dụng đểcung cấp ban bố cần thiết về danh từ cơ mà nó đề cập tới.Nó không thể bị bỏ ra khỏi câu, do nếu không tồn tại nó câu sẽkhông đủnghĩa.

2. Không tất cả dấu phẩy (,) và có thể cần sử dụng THAT

Do you know the girlwhostarted in grade 7 last week?Can I have the pencilthatI gave you this morning?A notebook is a computerwhichcan be carried around.I won"t eat in a restaurantwhosecooks smoke.I want lớn live sầu in a placewherethere is lots to lớn vày.Yesterday was a daywheneverythingwent wrong!

3. Thường đứng sau the + noun. Hình như chúng gồm thể được sử dụng sau mạo từ a, an + danh từ hoặc danh từ số nhiều không có the, với những đại từ như all, none, anybody toàn thân, sometoàn thân, ....

+ I lượt thích the xe đạp which my father gave sầu me on my birthday very much

+ Somebody toàn thân who must be a naughty boy made my window broken when I was not at home.

4. Mệnh đề quan tiền hệ xác định thường được đặt ngay lập tức sau the+ danh từ hoặc đại từ, nhưng đôi Lúc bọn chúng bị bóc ra bởi một từ hoặc 1 cụm từ (thường là trạng ngữ).

I saw something in the newspaper which would interest you.

5. Whom là một từ rất trang trọng với chỉ được sử dụng trong văn viết. Chúng ta tất cả thể sử dụng who/ that hoặc bỏ đi cũng được!

+ The woman whom we are talking about is a good doctor.

+ The woman (who/ that) we are talking about is a good doctor.

6. That thường theo sau những từ như something, anything, everything, nothing, all với trong so sánh nhất.

+ Is there anything that we must pay attention to?

+ It is the most delicious that I"ve sầu ever tasted.

1. Là mệnh đề cung cấp thông tin về danh từ nhưng mà nó đề cập tới nhưng mệnh đề này có thể bỏ đi cơ mà ko có tác dụng ảnh hưởng đến ý nghĩa hay cấu trúc của câu.

2. Có một hoặc nhị dấu phẩy (,) với không thể cần sử dụng THAT

My ESL teacher, who came lớn Germany in 1986, likes lớn ride his mountain xe đạp.The heavy rain, which was unusual for the time of year, destroyed most of the plants in my garden.Einstein, who was born in Germany, is famous for his theory of relativity.The boy, whose parents both work as teachers at the school, started a fire in the classroom.My mother"s company, which makes Smartphone phones, is moving soon from Frankfurt to lớn London.In the summer I"m going lớn visit Italy, where my brother lives.

3. Có thể được mở đầu bằng các cụm từ như all of, many of+ Đại từ quan lại hệ. Vài cụm từ gồm thể sử dụng: Some of; Each of; Neither of; Either of; Much of; One, two,… of

+ There were a lot of students gathering at the hall, all of whom looked excited.

+ He was studying all the cameras in the cửa hàng, some of which attracted him

4. Đại từ quan hệ which đứng ở đầu mệnh đề quan liêu hệ không xác định gồm thể được sử dụng để chỉ toàn bộ ban bố vào phần trước của câu.

+ He keeps asking a lot of questions, which annoys me.

+ She passed the exam without any difficulty, which surprised everyone.

5. Chúng ta ko được phnghiền bỏ đại từ quan lại hệ, ngay cả Lúc nó là tân ngữ của động từ trong mệnh đề quan tiền hệ không xác định.

+ He told me about Susan, who he just met at a các buổi party.

He told me about Susan, he just met at a party. => WRONG

*

3. Các đại từ quan liêu hệ (Relative Pronouns)

Đại từ quan hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm chủ ngữ, đại diện ngôi người

Theo sau WHO là một động từ:

….. N (person) + WHO + V + O

The womanwho visited me in the hospitalwas very kind.

Which

Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, đại diện ngôi đồ vật, động vật.

Theo sau which gồm thể là một động từ hoặc một chủ ngữ.

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

Bổ sung mang lại cả câu đứng trước nó

Elephants,which are the largest lvà mammals, live sầu in herds of 10 or more adults.

This is the book which I lượt thích best.

He couldn’t read which surprised me.

Whose

Chỉ sở hữu mang đến người với vật

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

The farmer,whose name was Fred, sold us 10 pounds of potatoes.

Whom

Đại diện đến tân ngữ chỉ người

Theo sau WHOM là một chủ ngữ

…..N (person) + WHOM + S + V

I was invited by the professor whom I met at the conference.

That

1. Mệnh đề quan tiền hệ xác định: Là mệnh đề cần phải bao gồm trong câu, nếu bỏ đi mệnh đề chủ yếu sẽ không tồn tại nghĩa cụ thể. Đối với loại câu này, đại từ quan lại hệ làm cho tân ngữ gồm thể được bỏ đi. Ta có thể cần sử dụng từthatráng thế chowho, whom, which...

2. Mệnh đề quan hệ ko xác định: Trước cùng sau mệnh đề này phải có dấu (,). Trường hợp này ta KHÔNG ĐƯỢC dùng từ “that” cố kỉnh thế chowho, whom, whichcùng ko được bỏ đại từ quan hệ vào mệnh đề này.

+ My father is a doctor. He is fifty years old➨My father, who is fifty years old, is a doctor.

+ Mr Brown is a very nice teacher. We studied English with hlặng.➨Mr Brown, who(m) we studied English with, is a very nice teacher.

3. Trường hợp bắt buộc dùng that cùng ko được sử dụng that:

- Trường hợp phải dùngthat: sau một danh từ hỗn hợp (vừa chỉ người, vừa chỉ vật hoặc đồ vật).

+ We can see a lot of people và cattle that are going khổng lồ the field.

- Sau đại từ bất định:

+ I’ll tell you something that is very interesting.

- Sau những tính từ đối chiếu nhất, ALL, EVERY, VERY, ONLY:

+ This is the most beautiful dress that I have sầu.

+ All that is mine is yours.

+ You are the only person that can help us.

Xem thêm: J Paul Getty Là Ai - Bi Kịch “Ám” Gia Tộc Tỉ Phú Mỹ

-Trong cấu trúc It + be + … + that … (chính là …)

It is my frikết thúc that wrote this sentence. (Chính là bạn tôi đã viết câu này.)

4. Trường hợp không dùng that: mệnh đề tất cả dấu (,), đại từ quan hệ bao gồm giới từ đứng trước.

Lưu ý: giới từ chỉ đứng trướcwhomwhich, ko đứng trướcwhothat

+ Peter,who/whomI played tenniswithon Sunday, was fitter than me.

Or: Peter,with whomI played tennis on Sunday, was fitter than me.

Not:Peter,with whoI played tennis on Sunday, was fitter than me.

*

4. Các trạng từ quan hệ (Relative sầu adverb)

*

Trạng từ quan liêu hệ Where, When, Why gồm thể được sử dụng vào câu hoặc mệnh đề, bọn chúng nỗ lực thế mang đến cấu trúc đại từ quan hệ cùng giới từ: preposition + which. Các bước làm này sẽ làm cho câu dễ hiểu hơn.

+ This is the hotelin whichI was last summer. ➨ This is the hotelwhereI was last summer.

Trạng từ quan liêu hệ

Nghĩa

Cách sử dụng

Ví dụ

WHEN

in/on which

Là trạng từ quan hệ để cố kỉnh thế cho cụm từ/ từ chỉ thời gian.

….N (time) + WHEN + S + V … (WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

+ I remember the dayon whichwe first met. => I rethành viên the daywhenwe first met.

+ There was a very hot summer the yearin whichhe was born. => There was a very hot summer the yearwhenhe was born.

WHERE

in/at which

Trạng từ quan tiền hệ để cụ thế cho các từ/cụm từ chỉ địa điểm, nơi chốn.

….N (place) + WHERE + S + V …. (WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

That"s the restaurantin whichwe met for the first time. => That"s the restaurantwherewe met for the first time.

+ That picture was taken in the parkat whichI used khổng lồ play. => That picture was taken in the parkwhereI used to lớn play.

WHY

for which

Trạng từ quan liêu hệ why mở đầu mang đến mệnh đề quan liêu hệ chỉ nguyên do, thường gắng đến cụm for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

+ Tell methe reason for whichyou came trang chủ late. => Tell me (the reason)whyyou came trang chủ late.

+ Do you want to knowthe reason for whichhe is angry with Sally? => Do you want khổng lồ know (the reason)whyhe is angry with Sally?

5. Mệnh đề quan lại hệ rút gọn (Reduce relative sầu clause)

*

Có 6 phương pháp để tạo ra một mệnh đề quan tiền hệ rút gọn, cụ thể như sau:

1. Dùng cụm V-ing (V-ing phrase)

Nếu động từ trong mệnh đề quan liêu hệ ở thể chủ động (active), ta dùng cụm hiện tại phân từ (present participle phrase) thế đến mệnh đề đó. Thao tác: Bỏ đại từ quan tiền hệ cùng trợ động từ, đưa động từ thiết yếu về nguyên mẫu cùng thêm đuôi – ing.

+ The girlwho sitsnext lớn Peter is my neighbor’s daughter. => The girlsitting next khổng lồ Peter is my neighbor’s daughter.

+ Who is the girlwho is sittingnext to your brother? => Who is the girlsittingnext khổng lồ your brother?

+ A girlwho worksat a pub has won a lottery. => A girlworkingat a pub has won a lottery.

2. Dùng cụm Phân từ nhì (past participle phrase)

Nếu động từ vào mệnh đề quan tiền hệ ở thể bị động (passive) ta dùng cụm quá khứ phân từ (past participle phrase).

+ Yesterday I read a bookwhich was writtenby Hemingway. => Yesterday I read a bookwrittenby Hemingway.

+ Most peoplewho were invitedkhổng lồ the tiệc nhỏ didn’t turn up. => Most peopleinvitedto lớn the các buổi party didn’t turn up.

+ The manwho is being taken awayby the police is our neighbor. => The manbeing taken awayby the police is our neighbor.

3. Dùng cụm động từ nguyên mẫu (khổng lồ Vinf)

- Dùng lúc danh từ đứng trước tất cả các chữ sau đây bổ nghĩa: the only, the first, the second,… the last, đối chiếu nhất, mục đích.

+ Mai is the last person who enters the room => Mai is the last person khổng lồ enter the room.

+ My little brother is the youngest person who takes part in that examination => My little brother is the youngest person to lớn take part in that examination.

- Động từ là HAVE/HAD

+ They have sầu much work that they must bởi => They have much work to bởi.

- Đầu câu có HERE (BE), THERE (BE)

+ There are ten mobile phones which have khổng lồ be sold today. => There are ten Smartphone phones lớn be sold today.

4. Dùng cụm danh từ (đồng biện pháp danh từ )

Dùng khimệnh đề quan tiền hệ tình từcó dạng: S + BE + DANH TỪ /CỤM DANH TỪ/CỤM GIỚI TỪ. Cách làm: bỏ who ,which và be.

+ Mr Jackson, who is a professor, is traveling in the Mideast this year. => Mr Jackson, a professor, is traveling in the Mideast this year.

+ Do you like the book which is on the table? => Do you lượt thích the book on the table?

5. Mệnh đề rút ít gọn tính từ có dạng be với tính từ/cụm tính từ

Có 2 công thức rút ít gọn:

5.1 Công thức 1: Bỏ who, which…lớn be -> giữ ngulặng tính từ vùng phía đằng sau.

Điều kiện 1: Nếu phía trước that là đại từ phiếm chỉ như something, anything, anybody…

+ There must be something that is wrong => There must be something wrong.

Điều kiện 2: Có dấu phẩy phía trước cùng phải gồm từ 2 tính từ trở lên.

+ My grandmother, who is old & siông chồng, never goes out of the house => My grandmother, old and siông xã, never goes out of the house.

5.2 Công thức 2: Những trường hợp còn lại ta đem tính từ lên trước danh từ.

+ My grandmother, who is sick, never goes out of the house => My sick grandmother never goes out of the house.

+ I buy a hat which is very beautiful và fashionable => I buy a very beautiful and fashionable hat.

Tuy nhiên nếu cụm tính từ gồm cả danh từ ở trong nó thì ta chỉ còn bí quyết dùng V-ing nhưng mà thôi.

+ I met a man who was very good at both English và French => I met a man being very good at both English & French.

Tóm lại bí quyết rút ít gọn loại này khá phức tạp vì chưng nó tùy thuộc vào đến 3 yếu tố: có một tuyệt nhiều tính từ – danh từ đứng trước bao gồm phải là phiếm chỉ không có dấu phẩy giỏi không

6. Mệnh đề tính từ thành tính từ ghép

Cách làm: Ta sẽ rút gọn mệnh đề thành một tính từ ghxay bằng bí quyết tìm kiếm trong mệnh đề một số đếm với danh từ đi sau nó, sau đó ta để chúng kế nhau và thêm dấu gạch nối ở giữa. Đem tính từ ghép đó ra trước danh từ đứng truớc who, which…- những phần còn lại bỏ hết. Lưu ý:

+ Danh từ không được thêm “s”

+ Chỉ dùng được dạng này lúc mệnh để tính từ bao gồm số đếm

+ Các cụm như tuổi thì sẽ viết lại cả 3 từ cùng gạch nối giữa bọn chúng (two years old à two-year-old)

+ I have sầu a oto which has four seats => I have a four-seat car.

+ I had a holiday which lasted two days => I had a two-day holiday.

Nguồn: Tổng hợp


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *